Systém podnikového řízení CreditOnline ©2019
KONTAKTUJTE NÁS
Vaše jméno a příjmení
Email
Telefonní číslo
Zpráva
Odeslat
DĚKUJI! Vaše zpráva byla
úspěšně odeslána
V MINULOSTI JSTE SE JIŽ REGISTROVAL(A) Přihlaste se do Vašeho profilu Přihlásit se

SMLOUVA O ÚVĚRU 
NA PODPORU A ROZVOJ PODNIKÁNÍ Č.

Tuto smlouvu o úvěru (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ustanovení § 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) smluvní strany: 

Firma: AN EURO Group s.r.o. 

IČO: 248 17 333 

právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177032 

sídlem: Plzeňská 1270/97, Praha 5 – Košíře, 150 00 

adresa pro doručování: Plzeňská 1270/97, Praha 5 – Košíře, 150 00 

zastoupená jednatelem Antanasem Radavičiusem 

Tel: +420 222 764 745 

E-Mail: info@rychlapujcka24.cz 

ID dat. schránky: 8gwyy4k 

Adresa internetových stránek: www.rychlapujcka24.cz 

Bankovní účet č.: 43-8602160227/0100 veden u Komerční banky, a.s. 

(dále jen „Úvěrující“), 

Jméno a příjmení

místo podnikání: , ,

Kontaktní adresa: , ,  

 

Kontaktní údaje: 

Tel: +420

E-mail:

 

č. občanského průkazu:

(dále jen „Úvěrovaný“) 

Účel Úvěru: 

Celková výše Úvěru: ,-Kč 

Celková výše poplatku za poskytnutí Úvěru: ,-Kč 

Celková výše poplatku za poskytnutí Úvěru (bez slevy): ,-Kč 

Celková výše poplatku za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o úvěr:  300,-Kč

Počet splátek: 1 

Jednorázová výše splátky: ,-Kč 

Doba trvání Úvěru: 

od do okamžiku splnění veškerých dlužných pohledávek z této smlouvy o úvěru 

Doba splatnosti Úvěru: dnů od odeslání finančních prostředků z Úvěru Úvěrovanému 

Celková částka ke splacení Úvěrovaným: ,-Kč 

Způsob vyplacení Úvěru: bezhotovostní bankovní převod 

(dále jen „Parametry úvěru“) 

Administrativní poplatek za poskytnutí Úvěru ,-Kč 

Administrativní poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru o 10 dnů ,-Kč 

Administrativní poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru o 20 dnů ,-Kč 

Administrativní poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru o 30 dnů ,-Kč 

Administrativní poplatek za vystavení splátkového kalendáře 605,-Kč 

Účelně vynaložené náklady vzniklé v důsledku prodlení Úvěrovaného (čl. VIII. odst. 1 písm. b) Smlouvy): 

Odeslání jedné doporučené upomínky 250,-Kč 

Odeslání jedné sms upomínky 50,-Kč 

- Administrativní náklady na přípravu podkladů pro inkasní agenturu 1000, Kč 

 

- Administrativní náklady na přípravu podkladů pro inkasní agenturu 1000, Kč 

Administrativní náklady na přípravu podkladů pro advokáta 1000,-Kč 

Úvěrovaný je povinen nad rámec ve smlouvě uvedené smluvní pokuty za prodlení s úhradou úvěru zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé porušení smluvní povinnosti finančního charakteru uvedené ve Smlouvě v čl. VIII. odst. 2 Smlouvy. 

 

Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každé porušení smluvní povinnosti nefinančního charakteru uvedené ve Smlouvě v čl. VIII. odst. 3 Smlouvy 


(dále jen „Sazebník“)


V Praze dneI. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Úvěrující se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě, to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění. 

Úvěrovaný prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako podnikatel. 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr (dále v textu jen "Úvěr") ve výši uvedené v Parametrech úvěru. Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté finanční prostředky z Úvěru vrátit Úvěrujícímu spolu s příslušenstvím ve lhůtě uvedené v Parametrech úvěru. 

III. ÚROKY A CENY

Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu Úvěr s poplatkem za poskytnutí Úvěru a poplatkem za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Úvěr. Výše poplatku za poskytnutí Úvěru a poplatku za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Úvěr je uvedena v Sazebníku a Parametrech úvěru. 

IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU

Právo Úvěrovaného čerpat Úvěr je jeho ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo zaniká smrtí Úvěrovaného. Úvěrovaný je oprávněn realizovat své právo podpisem této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je povinen odeslat finanční částku z Úvěru na bankovní účet Úvěrovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy. Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 dnů od uzavření této úvěrové smlouvy. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku připojení jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu, který Úvěrující zaslal Úvěrovanému na verifikovaný mobilní telefon Úvěrovaného. SMS kód připojený na smlouvu o úvěru nahrazuje fyzický podpis Úvěrovaného. Autorizační SMS kód je Úvěrovanému přidělen na základě žádosti o úvěr na jeho verifikovaný mobilní telefon, u opakovaných žádostí nahrazuje fyzický podpis. Úvěrující je povinen zaslat smluvní dokumentaci Úvěrovanému na verifikovaný email, a to ve formátu .PDF, na kterém je systémem vygenerován automaticky čas připojení SMS kódu na smluvní dokumentaci ze strany Úvěrovaného a samotný SMS kód. Smluvní dokumentace se ukládá do klientského profilu. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné smlouvě. Úvěrovaný je povinen zaslat jím podepsanou smlouvu o úvěru zpět Úvěrujícímu, a to s ověřeným podpisem, to vše nejpozději do Doby splatnosti úvěru. V případě, že se Úvěrovaný ocitne se splněním povinnosti dle předchozí věty a v uvedené lhůtě nezašle Úvěrujícímu tuto smlouvu s úředně ověřeným podpisem, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, která je splatná do 5-ti dnů od výzvy. 

V. SPLATNOST A ZPŮSOB SPLÁCENÍ

1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do Doby splatnosti úvěru ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného. 

2. Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem uvedeným v Parametrech úvěru. Pokud tak neučiní, jeho platba se nepovažuje za řádně splněnou do okamžiku, kdy Úvěrovaný takovou skutečnost prokáže a platbu identifikuje. 

3. Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně zčásti či zcela Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvní úrok za dobu od čerpání úvěru do řádného splacení. 

4. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to postupně nejprve k úhradě nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky, smluvních pokut, úroků z prodlení a příslušenstvím pohledávky. 

5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba došlá na účet Úvěrujícího s variabilním symbolem Úvěrovaného, byť byla odeslána třetí osobou, platí za platbu od Úvěrovaného. Úvěrovaný takovou skutečnost již později není oprávněn rozporovat. 

VI. INFORMACE A PRAVIDLA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Úvěrovaný se zavazuje sdělit Úvěrujícímu bezodkladně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informace o změně v následujících skutečnostech: a. změna osobních údajů, zejména změna sídla či místa podnikání a telefonu či e-mailové adresy,
b. změna v předpokladech úvěruschopnosti a bonity Úvěrovaného,
c. změna v postavení Úvěrovaného coby osoby politicky exponované, 

d. změna týkající se svéprávnosti Úvěrovaného, 

e. zahájení jakéhokoliv soudního řízení s osobou Úvěrovaného, zejména pak zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestní řízení, 

f. ztráta, zcizení či zneužití osobních dokladů Úvěrovaného,
g. zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům komunikace s Úvěrujícím. 

VII. ZPŮSOB PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se pro účely této smlouvy považují e-mail, poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefonem či prostřednictvím klientské zóny s jedinečným kódem vygenerovaným Poskytovatelem elektronické autorizace. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetu, k němuž je zřízen přístup výlučně Úvěrovanému na základě jedinečného přístupového kódu. Výše uvedenou klientskou zónu je oprávněn užívat pouze Úvěrovaný. Klientská zóna je přístupna Úvěrovanému z webových stránek Úvěrujícího. Mezi smluvními stranami se má za to, že umístěním jakéhokoliv právního jednání v klientské zóně se má dotčené právní jednání za doručené do sféry dispozice smluvní strany, které je právní jednání adresováno. Právní jednání nabývá účinnosti druhým dnem od okamžiku umístění v klientské zóně Úvěrovaného. Umístěním právních jednání, veškerých informací a komunikace mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím v klientské zóně se má za to, že tyto byly řádně druhou smluvní stranou prostudovány za předpokladu, že dotčená smluvní strana vstoupila do klientské zóny po umístění právního jednání či komunikaci do klientské zóny. 

VIII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE

 1. Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky Úvěru, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok: 
 2. na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky až do zaplacení. Prodlení Úvěrovaného nevylučuje trvání nároku na smluvní úrok z dlužné jistiny z Úvěru sjednaný dle této Smlouvy. Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na smluvní úrok z prodlení, a 
 3. na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, 
 4. na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové dlužné částky v případě marného uplynutí 15-tého kalendařního dne od počástku prodlení. 
 5. Úvěrovanému se zakazuje převzít po uzavření této smlouvy další závazky, v důsledku kterých by byl předlužený a ztratil by schopnost splácet závazky z této Smlouvy. Poruší-li Úvěrovaný tento zákaz, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy. 
 6. Úvěrovaný je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od nastalé skutečnosti níže uvedené, písemně informovat Úvěrujícího, že vůči Úvěrovanému bylo zahájeno insolvenční řízení na jeho majetek, resp. exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, rovněž tak v případě, že byla vůči Úvěrovanému coby žalovanému podána žaloba o zaplacení pohledávky či odpůrčí žaloba. V případě, že Úvěrovaný neinformuje Úvěrujícího o skutečnostech dle předchozí věty v uvedené lhůtě 3 dnů písemně, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy. 
 7. Pro případ, že Úvěrovaný nevrátí Úvěrujícímu poskytnutý úvěr včetně Poplatku za poskytnutí úvěru řádně a včas, vyhrazuje si Úvěrující právo postoupit celkovou pohledávku z této Smlouvy vůči Úvěrovanému inkasní kanceláři Corefin s.r.o., IČ: 27574661, případně jiné společnosti dle výběru Úvěrujícího, s čímž Úvěrovaný souhlasí, když pro tento případ Úvěrovaný souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání úvěru, Poplatku za poskytnutí úvěru a ostatních pohledávek vzniklých z této Smlouvy, včetně úhrady nákladů spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. v souhrnné výši 7.845,00 Kč. vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky. 
 8. Úvěrující má právo na náhradu újmy a škody bez ohledu na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy, tj. Úvěrující je oprávněn se domáhat vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy a vzniklé škody. 
 9. Smluvní strany si ujednaly trvání tohoto čl. VIII. a nároků na základě tohoto ustanovení vzniklých bez ohledu na zánik závazkového vztahu z této Smlouvy 
 10. ZÁNIK SMLOUVY

V případě podstatného porušení této smlouvy ze strany Úvěrovaného vzniká Úvěrujícímu právo s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy jsou případy uvedené v odst. 2. a 3. článku VIII. této Smlouvy a dále v případech, kdy: 

 1. vůči Úvěrovanému bylo zahájeno exekuční, resp. insolvenční řízení nebo jiné soudní řízení, v jehož důsledku se Úvěrovaný ocitne ve finanční tísni. 
 2. Úvěrovaný poskytl nepravdivé informace, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, nebo tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda úmyslně či nedbalostně). Úvěrovaný si je vědom a byl poučen Úvěrujícím o následcích spojených s výše uvedeným porušením smlouvy, které má za následek naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle ust. § 211 zák.č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném a účinném znění. 
 3. SOUHLAS S UCHOVÁNÍM, A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 4. Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem Smlouvy souhlas se zpracováním, s nakládáním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy a je účinný po dobu uvedenou v souhlasu. 
 5. Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni- registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o. , IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4. 
 6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A SALVATORSKÁ KLAUZULE
 7. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn postoupit pohledávku z této Smlouvy za Úvěrovaným nebo smlouvu jako takovou ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Úvěrovaného. 
 8. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byla dána možnost navrhnout změny stávající smluvní dokumentace, ale nevyužil ji. 
 9. Pokud je některé z ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, je neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10-ti pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je takto vadné. 
 10. Úvěrovaný prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn okamžikem 40. dne od okamžiku prodlení s úhradou jakékoli jeho splátky předat k mimosoudnímu řešení pohledávku ve prospěch třetí osoby. Tento úkon je zpoplatněn dle Sazebníku a této Smlouvy. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje i e-mailová či jiná elektronická zpráva umožňující zachycení obsahu právního jednání a identifikaci jednajících stran. Pro účely této Smlouvy splňuje písemnou formu i právní jednání učiněné prostřednictvím klientské zóny. 

2.Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně a z jejich pravé a svobodné vůle. 

 

Úvěrující: __________________ AN EURO Group s.r.o. Úvěrovaný: 

 

Já, , potvrzuji, že jsem smluvní dokumentaci prostudoval a s jejím obsahem plně souhlasím. 

Na důkaz toho připojuji svůj podpis _____________________________________

Souhlasím
I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Úvěrující se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr ve výši a za podmínek uvedených v této smlouvě, to vše v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

Úvěrovaný prohlašuje, že při uzavírání této Smlouvy vystupuje jako podnikatel.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Úvěrující se zavazuje poskytnout Úvěrovanému úvěr (dále v textu jen "Úvěr") ve výši uvedené v Parametrech úvěru. Úvěrovaný se zavazuje poskytnuté finanční prostředky z Úvěru vrátit Úvěrujícímu spolu s příslušenstvím ve lhůtě uvedené v Parametrech úvěru.

III. ÚROKY A CENY

Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěrujícímu Úvěr s poplatkem za poskytnutí Úvěru a poplatkem za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Úvěr.

Výše poplatku za poskytnutí Úvěru a poplatku za přijetí, posouzení a vyhodnocení žádosti o Úvěr je uvedena v Sazebníku a Parametrech úvěru.

IV. ČERPÁNÍ ÚVĚRU

Právo Úvěrovaného čerpat Úvěr je jeho ryze osobním právem, které nepodléhá převodu ani přechodu ve prospěch třetích osob. Uvedené právo zaniká smrtí Úvěrovaného. Úvěrovaný je oprávněn realizovat své právo podpisem této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je povinen odeslat finanční částku z Úvěru na bankovní účet Úvěrovaného uvedený v záhlaví této Smlouvy. Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 dnů od uzavření této úvěrové smlouvy. K uzavření smlouvy dochází v okamžiku připojení jedinečného elektronicky vygenerovaného SMS kódu, který Úvěrující zaslal Úvěrovanému na verifikovaný mobilní telefon Úvěrovaného. SMS kód připojený na smlouvu o úvěru nahrazuje fyzický podpis Úvěrovaného. Autorizační SMS kód je Úvěrovanému přidělen na základě žádosti o úvěr na jeho verifikovaný mobilní telefon, u opakovaných žádostí nahrazuje fyzický podpis. Úvěrující je povinen zaslat smluvní dokumentaci Úvěrovanému na verifikovaný email, a to ve formátu .PDF, na kterém je systémem vygenerován automaticky čas připojení SMS kódu na smluvní dokumentaci ze strany Úvěrovaného a samotný SMS kód. Smluvní dokumentace se ukládá do klientského profilu. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné smlouvě. Úvěrovaný je povinen zaslat jím podepsanou smlouvu o úvěru zpět Úvěrujícímu, a to s ověřeným podpisem, to vše nejpozději do Doby splatnosti úvěru. V případě, že se Úvěrovaný ocitne se splněním povinnosti dle předchozí věty a v uvedené lhůtě nezašle Úvěrujícímu tuto smlouvu s úředně ověřeným podpisem, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč, která je splatná do 5-ti dnů od výzvy.

V. SPLATNOST A ZPŮSOB SPLÁCENÍ

1. Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do Doby splatnosti úvěru ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného.
2. Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem uvedeným v Parametrech úvěru. Pokud tak neučiní, jeho platba se nepovažuje za řádně splněnou do okamžiku, kdy Úvěrovaný takovou skutečnost prokáže a platbu identifikuje.
3. Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně zčásti či zcela Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvní úrok za dobu od čerpání úvěru do řádného splacení.
4. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to postupně nejprve k úhradě nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky, smluvních pokut, úroků z prodlení a příslušenstvím pohledávky.
5. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv platba došlá na účet Úvěrujícího s variabilním symbolem Úvěrovaného, byť byla odeslána třetí osobou, platí za platbu od Úvěrovaného. Úvěrovaný takovou skutečnost již později není oprávněn rozporovat.

VI. INFORMACE A PRAVIDLA KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Úvěrovaný se zavazuje sdělit Úvěrujícímu bezodkladně, nejpozději však do 5-ti pracovních dnů, informace o změně v následujících skutečnostech:
a. změna osobních údajů, zejména změna sídla či místa podnikání a telefonu či e-mailové adresy,
b. změna v předpokladech úvěruschopnosti a bonity Úvěrovaného,
c. změna v postavení Úvěrovaného coby osoby politicky exponované,
d. změna týkající se svéprávnosti Úvěrovaného,
e. zahájení jakéhokoliv soudního řízení s osobou Úvěrovaného, zejména pak zahájení insolvenčního řízení, exekučního řízení nebo řízení o výkon rozhodnutí, řízení o určení odporovatelnosti zkracujícího právního jednání, trestní řízení,
f. ztráta, zcizení či zneužití osobních dokladů Úvěrovaného,
g. zcizení či ztráta přístupových kódů a údajů k prostředkům komunikace s Úvěrujícím.

VII. ZPŮSOB PRÁVNÍHO JEDNÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN

Smluvní strany se dohodly vzájemně komunikovat prostředky komunikace na dálku. Prostředky komunikace na dálku se pro účely této smlouvy považují e-mail, poštovní zásilka zajišťovaná provozovatelem poštovních a kurýrních služeb, telefonem či prostřednictvím klientské zóny s jedinečným kódem vygenerovaným Poskytovatelem elektronické autorizace. Klientskou zónou je prostor vymezený na internetu, k němuž je zřízen přístup výlučně Úvěrovanému na základě jedinečného přístupového kódu. Výše uvedenou klientskou zónu je oprávněn užívat pouze Úvěrovaný. Klientská zóna je přístupna Úvěrovanému z webových stránek Úvěrujícího. Mezi smluvními stranami se má za to, že umístěním jakéhokoliv právního jednání v klientské zóně se má dotčené právní jednání za doručené do sféry dispozice smluvní strany, které je právní jednání adresováno. Právní jednání nabývá účinnosti druhým dnem od okamžiku umístění v klientské zóně Úvěrovaného. Umístěním právních jednání, veškerých informací a komunikace mezi Úvěrovaným a Úvěrujícím v klientské zóně se má za to, že tyto byly řádně druhou smluvní stranou prostudovány za předpokladu, že dotčená smluvní strana vstoupila do klientské zóny po umístění právního jednání či komunikaci do klientské zóny.

VIII. NÁSLEDKY PORUŠENÍ SMLOUVY A SANKCE

1. Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky Úvěru, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok: a. na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,5 % denně z dlužné částky až do zaplacení. Prodlení Úvěrovaného nevylučuje trvání nároku na smluvní úrok z dlužné jistiny z Úvěru sjednaný dle této Smlouvy. Uvedené znamená, že nárok Úvěrujícího na smluvní úrok trvá i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného a ke vzniku nároku na smluvní úrok z prodlení, a b. na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z Úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást této smlouvy, c. na zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z celkové dlužné částky v případě marného uplynutí 15-tého kalendařního dne od počástku prodlení. 2. Úvěrovanému se zakazuje převzít po uzavření této smlouvy další závazky, v důsledku kterých by byl předlužený a ztratil by schopnost splácet závazky z této Smlouvy. Poruší-li Úvěrovaný tento zákaz, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy. 3. Úvěrovaný je povinen neprodleně, nejpozději do 3 dnů od nastalé skutečnosti níže uvedené, písemně informovat Úvěrujícího, že vůči Úvěrovanému bylo zahájeno insolvenční řízení na jeho majetek, resp. exekuční řízení či řízení o výkonu rozhodnutí, rovněž tak v případě, že byla vůči Úvěrovanému coby žalovanému podána žaloba o zaplacení pohledávky či odpůrčí žaloba. V případě, že Úvěrovaný neinformuje Úvěrujícího o skutečnostech dle předchozí věty v uvedené lhůtě 3 dnů písemně, je povinen zaplatit Úvěrujícímu smluvní pokutu ve výši dle Sazebníku do 3 dnů od výzvy. 4. Pro případ, že Úvěrovaný nevrátí Úvěrujícímu poskytnutý úvěr včetně Poplatku za poskytnutí úvěru řádně a včas, vyhrazuje si Úvěrující právo postoupit celkovou pohledávku z této Smlouvy vůči Úvěrovanému inkasní kanceláři Corefin s.r.o., IČ: 27574661, případně jiné společnosti dle výběru Úvěrujícího, s čímž Úvěrovaný souhlasí, když pro tento případ Úvěrovaný souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání úvěru, Poplatku za poskytnutí úvěru a ostatních pohledávek vzniklých z této Smlouvy, včetně úhrady nákladů spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. v souhrnné výši 7.845,00 Kč. vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky. 5. Úvěrující má právo na náhradu újmy a škody bez ohledu na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy, tj. Úvěrující je oprávněn se domáhat vedle smluvní pokuty plné náhrady újmy a vzniklé škody. 6. Smluvní strany si ujednaly trvání tohoto čl. VIII. a nároků na základě tohoto ustanovení vzniklých bez ohledu na zánik závazkového vztahu z této Smlouvy

IX. ZÁNIK SMLOUVY

V případě podstatného porušení této smlouvy ze strany Úvěrovaného vzniká Úvěrujícímu právo s okamžitou účinností odstoupit od této Smlouvy. Podstatným porušením Smlouvy jsou případy uvedené v odst. 2. a 3. článku VIII. této Smlouvy a dále v případech, kdy: a. vůči Úvěrovanému bylo zahájeno exekuční, resp. insolvenční řízení nebo jiné soudní řízení, v jehož důsledku se Úvěrovaný ocitne ve finanční tísni. b. Úvěrovaný poskytl nepravdivé informace, podle kterých Úvěrující prověřil úvěruschopnost Úvěrovaného, nebo tyto informace zkreslil nebo zamlčel (je nerozhodné, zda úmyslně či nedbalostně). Úvěrovaný si je vědom a byl poučen Úvěrujícím o následcích spojených s výše uvedeným porušením smlouvy, které má za následek naplnění skutkové podstaty trestného činu úvěrového podvodu podle ust. § 211 zák.č. 40/2009 Sb. trestní zákoník v platném a účinném znění.

X. SOUHLAS S UCHOVÁNÍM, A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem Smlouvy souhlas se zpracováním, s nakládáním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který se tímto stává nedílnou součástí Smlouvy a je účinný po dobu uvedenou v souhlasu. 2. Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o. , IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ A SALVATORSKÁ KLAUZULE

1. Smluvní strany se dohodly, že Úvěrující je oprávněn postoupit pohledávku z této Smlouvy za Úvěrovaným nebo smlouvu jako takovou ve prospěch třetí osoby bez souhlasu Úvěrovaného. 2. Úvěrovaný prohlašuje, že mu byla dána možnost navrhnout změny stávající smluvní dokumentace, ale nevyužil ji. 3. Pokud je některé z ustanovení této smlouvy neplatné nebo se neplatným stane, je neúčinným či nevymahatelným, nemá tato skutečnost vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10-ti pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je takto vadné. 4. Úvěrovaný prohlašuje, že je srozuměn a souhlasí s tím, že Úvěrující je oprávněn okamžikem 40. dne od okamžiku prodlení s úhradou jakékoli jeho splátky předat k mimosoudnímu řešení pohledávku ve prospěch třetí osoby. Tento úkon je zpoplatněn dle Sazebníku a této Smlouvy.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnou formou. Pro účely této Smlouvy se za písemnou formu považuje i e-mailová či jiná elektronická zpráva umožňující zachycení obsahu právního jednání a identifikaci jednajících stran. Pro účely této Smlouvy splňuje písemnou formu i právní jednání učiněné prostřednictvím klientské zóny. 2.Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně a z jejich pravé a svobodné vůle.

Úvěrující: __________________ AN EURO Group s.r.o.

Úvěrovaný:

Já, , potvrzuji, že jsem smluvní dokumentaci prostudoval a s jejím obsahem plně souhlasím.

Na důkaz toho připojuji svůj podpis

Souhlasím
Veškeré platby můžete provést na libovolný z našich účtů uvedených v následující tabulce
ODKAZ NA BANKU Č. účtu příjemce
43-8602160227/0100
243304092/0300
202240782/0600
2352917399/0800
2700193279/2010
6126935001/5500
Pokračovat

Informace týkající se zprostředkovatele (zástupce)

 

Zástupce je oprávněn zprostředkovat poskytnutí spotřebitelského úvěru pouze pro poskytovatele. Zástupce nezastupuje žádného zprostředkovatele, přičemž poskytovatel má oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, avšak tato skutečnost není ve vztahu mezi poskytovatelem, zástupcem, klientem a zprostředkováním spotřebitelského úvěru zástupcem relevantní.

 

 1. Zástupce je poskytovatelem zmocněn k veškerým úkonům v souvislosti s nabídkou, zamítnutím, sjednáním a uzavřením spotřebitelského úvěru, včetně úkonů po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (komunikace s klientem, prodloužení splatnosti úvěru, ujednání v případě nesplacení úvěru, řešení stížností). To nemá vliv na právo klienta obrátit se přímo na poskytovatele.

 

 1. Kontaktní údaje zástupce:

Obchodní firma: AN EURO Group s.r.o.

IČO: 24817333

Sídlo: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177032 

Adresa pro doručování: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Tel.: + 420 222 764 745

E-mail (určený pro doručování): info@rychlapujcka24.cz
Pro registrované klienty klientská zóna na webových stránkách www.rychlapujcka24.cz

Registr pro ověření oprávnění k činnosti zástupce: www stránky České národní banky https://apl.cnb.cz
Postup ověření registrace zástupce v registru:

Postup ověření registrace zástupce v registru:

na www stránkách České národní banky: https://apl.cnb.cz,
dotaz na podatelnu České národní banky: podatelna@cnb.cz,

dotaz na datovou schránku České národní banky-ID datové schránky: qr9ab9x,

písemně na adresu České národní banky.

 

 1. Zástupce neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 ZSÚ. Zástupce je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze jménem a na účet poskytovatele. Klient je tedy povinen sám zvážit vhodnost nabízeného úvěru vzhledem ke svým potřebám a schopnosti úvěr splácet. To nevylučuje činnost zástupce spočívající v provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3. ZSÚ.

 

 1. Zástupce neuzavírá s klienty smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zástupce uzavírá s klienty pouze smlouvy o spotřebitelském úvěru jménem a na účet poskytovatele. 

 

 1. Klient neplatí zástupci odměnu za zprostředkování úvěru. Zástupce nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od klienta i od poskytovatele nebo třetí osoby.

 

 1. Interní mechanizmus vyřizování stížností je popsán zde.

 

 1. V případě sporu s poskytovatelem nebo zástupcem může klient podat návrh na rozhodnutí sporu finančním arbitrem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, 

e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www: https://www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu, nebo o němž již soud rozhodl.

 

 1. Orgánem dohledu nad činností poskytovatele a zástupce je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, e-mail: podatelna@cnb.cz, www: www.cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej.VYSVĚTLENÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ 

podle ust. § 94 zák. č. 257/2016 Sb., 

zákona o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném zněníProstřednictvím tohoto dokumentu Vás informujeme o podstatných skutečnostech, které jsou nezbytné pro Vaše rozhodnutí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru se společností 

 

prostřednictvím vázaného zástupce:

 

Obchodní firma: AN EURO Group s.r.o.

IČO: 24817333

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177032 

Sídlem: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Zastoupená jednatelem: Antanas Radavičius
Adresa pro doručování: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Tel.: + 420 222 764 745

E-mail (určený pro doručování): info@rychlapujcka24.cz

Číslo účtu: 2700193279/2010

www.rychlapujcka24.cz

 (dále jen „Zástupce“)

 

Institut spotřebitelských úvěrů je upraven zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném znění (dále v textu i „ZSÚ“).  Zákon o spotřebitelském úvěru vstoupil v účinnost dne 1.12. 2016. Poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, mezi které patří i Úvěrující, ukládá ZSÚ povinnost informovat úvěrované v souvislosti s nabízením, sjednáváním a uzavíráním spotřebitelského úvěru. Tímto vysvětlením bychom Vás rádi seznámili s těmi nejdůležitějšími informacemi a poskytli jednoduché vysvětlení používaných pojmů a institutů, abyste se lépe zorientoval/a v předsmluvních informacích, které Vám Úvěrující musí poskytnout před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Úvěrující Vám poskytuje informace nezbytné pro posouzení, zda navržený spotřebitelský úvěr s jeho parametry odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci. Úvěrující poskytuje informace bezplatně prostřednictvím formuláře – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář s předsmluvními informacemi“). V tomto formuláři naleznete ve zjednodušené formě podstatné informace o podmínkách a parametrech spotřebitelského úvěru, za kterých Vám bude úvěr poskytnut a které jsou rozvedeny a konkretizovány v samotné smlouvě o spotřebitelském úvěru. Formulář s předsmluvními informacemi je Vám zaslán spolu s tímto vysvětlením na Vámi uvedený kontaktní email. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám doporučujeme nejprve se seznámit s Formulářem s předsmluvními informacemi a následně s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Struktura Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je stanovena ZSÚ. Formulář je členěn do následujících pěti částí.

 

 

 • ÚDAJE O ÚVĚRUJÍCÍM 

 

V této části naleznete údaje o subjektu, se kterým uzavíráte smlouvu o spotřebitelském úvěru včetně jeho kontaktních údajů.

 

 

 • POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

 

V části druhé naleznete informace, o jaký druh a výši spotřebitelského úvěru se jedná, podmínky čerpání úvěru, výši splátky/tek, dobu trvání spotřebitelského úvěru či zda je požadováno zajištění úvěru či nikoliv, popřípadě jaké.

 

 

 • NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 

V této části naleznete údaje, kolik Vás bude úvěr ve svém součtu stát, v případě že bude závazek z úvěru řádně a včas placen. Vedle zápůjční úrokové sazby zde naleznete i roční procentní sazbu nákladů, která Vám pomůže porovnávat různé nabídky konkurenčních společností a bankovních institucí. Dále jsou v této části shrnuty veškeré další platby, které je nezbytné v souvislosti s úvěrem vynaložit, a to včetně nákladů vzniklých v důsledku vašeho prodlení se splátkou úvěru. 

 

 

 • DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY

 

V části čtvrté Formuláře s předsmluvními informacemi můžete nalézt svá práva s předpoklady, za kterých je můžete realizovat. Naleznete zde informace zejména o tom, jak a do kdy můžete realizovat své právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či právo na předčasné splacení svého úvěru včetně práva být informován v případě, že Vaše žádost o poskytnutí úvěru byla zamítnuta v důsledku výsledku vyhledávání v databázích.

 

 

 • DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRH NA DÁLKU

 

 

V poslední části formuláře naleznete informace o státním orgánu dohledu nad úvěrovým trhem, na který se můžete obrátit se svým podnětem v případě, že se domníváte, že Úvěrující porušuje ve vztahu k Vám povinnosti stanové zákonem o spotřebitelském úvěru nebo smlouvou o spotřebitelském úvěru. Dále je zde obsažena informace o možném mimosoudním řešení sporů. V případě, že by mezi Vámi a Úvěrujícím vznikl spor, tento spor by k Vašemu návrhu řešil finanční arbitr namísto jinak příslušného soudu. Součástí těchto informací je i uvedení kontaktních informací na tyto orgány.

 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

V níže uvedené části jsou vysvětleny pojmy, které jsou užívány ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, tak abyste jim řádně rozuměl/a.

 

 

 • Celková výše spotřebitelského úvěru (jistina)

 

 

Jedná se o částku, kterou budete moci po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru čerpat, tedy celkovou sumu peněžních prostředků, kterou je Vám Úvěrující povinen dát k dispozici.

 

 

 • Celková částka, kterou budete muset zaplatit Úvěrujícímu 

 

 

Celková částka představuje součet všech částek, které jste povinni zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutý úvěr. Tyto částky v sobě zahrnují jistinu, úroky a další definované poplatky či náklady související s úvěrem. 

 

Celková částka, kterou budete muset zaplatit, představuje součet celkové výše spotřebitelského úvěru a Vašich celkových nákladů na spotřebitelský úvěr. Celková částka, kterou budete muset zaplatit, se vypočte tak, že sečtete celkovou výši spotřebitelského úvěru a výši celkových nákladů.

 

 

 • Celkové náklady spotřebitelského úvěru

 

 

Celkovými náklady spotřebitelského úvěru jsou veškeré náklady, které budete muset vynaložit (zaplatit) za poskytnutí úvěru.

 

Do této částky jsou započítány smluvní úroky, provize, poplatky i jakákoliv jiná obdobná peněžitá plnění.

 

 

 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

 

 

Znamená celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru.

 

RPSN Vám má pomoci porovnat nabídky spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů či jiných finančních produktů na bázi úvěru či půjček.

 

Do výpočtu roční procentní sazby nákladů se nezapočítávají ty náklady, které vzniknou v důsledku nesplnění některé z Vašich povinností dle smlouvy např. úroky z prodlení v případě nesplacení jistiny ve sjednané době (splatnosti).Reprezentativní příklad: 

 

splácení úvěru čerpaného ve výši 4500,- Kč - RPSN [] %, denní úroková sazba 1 %, doba splácení 31 dnů, jednorázová splátka k 31. dni od poskytnutí úvěru 5.895,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 5.895,- Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány.  

 • Náklady v případě opožděných plateb

 

 

V případě, že se ocitnete v prodlení s plněním Vašich povinností, např. nezaplatíte-li poplatek za sjednání úvěru spolu s jistinou ve smluvené době, vystavujete se riziku vzniku dalších nákladů a smluvních sankcí. Tyto další náklady mohou tvořit úroky z prodlení, které však v celkové výši nepřesáhnou zákonem stanovenou výši, dále pak smluvní pokutou či náklady vzniklé v souvislosti s prodlením např. náklady na vypracování a zaslání upomínky (výzvy k zaplacení).

 

Tyto náklady nejsou zahrnuty do RPSN.

 

Úvěrující Vás upozorňuje, že prodlení se splácením spotřebitelského úvěru je porušením smluvních povinností, s nimiž jsou spojeny právní následky v podobě možného soudního řízení o zaplacení pohledávky, navazujícího exekučního či insolvenčního řízení. Výše uvedené pak vede k navýšení celkové dlužné částky o náklady soudního, exekučního či insolvenčního řízení a právního zastoupení, které bude muset Úvěrující vynaložit na vedení právních kroků vůči Vaší osobě a které byste byli povinni uhradit.

 

V případě, že vznikne Úvěrujícímu v důsledku Vašeho prodlení s úhradou dlužné částky újma, budete povinen/a tuto újmu Úvěrujícímu nahradit.

 

Úvěrující je v případě Vašeho prodlení dále oprávněn zveřejnit či předávat údaje o Vašem prodlení do databází, ve kterých jsou zaznamenávány údaje o osobách, které si neplní své dluhy řádně a včas v tzv. registrech dlužníků.

 

Jedná se o následující databáze:

 

 1. Nebankovni–Registr.cz, s.r.o., IČ: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1
 2. Registr fyzických osob SOLUS a Pozitivní registr, spravované SOLUS zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00
 3. Nebankovní registr klientských informací vedený CNCB – Czech Non – Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00.

 

Záznamy o prodlení se splacením spotřebitelského úvěru v těchto databázích mohou v budoucnosti negativně ovlivnit Vaši možnost získat další úvěr.

 

 

 • Právo na odstoupení od smlouvy

 

 

V případě, že uzavřete s Úvěrujícím smlouvu o spotřebitelském úvěru, jste oprávněn/a odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření. Právo na odstoupení lze realizovat za podmínek uvedených ve Formuláři s předsmluvními informacemi, které jsou totožné s podmínkami pro odstoupení uvedenými ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. V případě realizace tohoto práva nejste povinen/a platit náklady vyjma účelně vynaložených nákladů, nákladů na poplatky správním orgánům, které společnost již vynaložila a smluvní úroky za dobu od poskytnutí úroku do splacení úvěru. 

 

Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li odstoupení předáno k poštovní přepravě v poslední den shora uvedené 14-ti denní lhůty, a to písemně v listinné podobě formou dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, tj. elektronicky formou e-mailu na e-mailovou adresu Úvěrujícího.

 

Pro odstoupení lze využít formuláře umístněného na internetových stránkách Úvěrujícího a rovněž je Vám zasílán spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru a dále je umístěn i ve vašem klientském účtu v klientské zóně. K využití Vašeho práva na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru nejste nezbytně povinen využít shora uvedeného formuláře, který je Vám předložen pouze z důvodu zjednodušení odstoupení. Vaše odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru bude účinné v případě využití jakékoli formy a obsahu odstoupení podle příslušných právních předpisů. 

 

Pokud odstoupíte od smlouvy, jste povinen/a nejpozději do 30-ti dnů od odeslání odstoupení Úvěrujícímu vrátit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru a úrok z nesplacené jistiny úvěru ve výši, na který by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán do dne, kdy byla jistina splacena včetně případných nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy např. poplatky za ověření podpisu ve smlouvách.

 

Právo na odstoupení nemáte, pokud jste již peněžité prostředky, která Vám byly poskytnuty, vrátil, a to včetně veškerých poplatků a smluvního úroku.

 

 

 • Právo na předčasné splacení úvěru

 

 

Máte právo kdykoliv předčasně splatit svůj úvěr, a to zcela nebo z části.

 

Předčasné splacení úvěru znamená splacení úvěru před sjednaným datem splatnosti.

 

Úvěrující je v tomto případě oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v důsledku předčasného splacení úvěru ve výši dle Sazebníku. 

 

Výše náhrady nákladů však nikdy nepřesáhne částku úroku, kterou byste byl povinen zaplatit, za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, kdyby k předčasnému splacení nedošlo.

 

 

 • Zajištění

 

 

Úvěrující nepožaduje k poskytnutí úvěru uzavření smlouvy o doplňkových službách např. pojištění, ručitelské prohlášení, zástavní právo k nemovitosti či movité věci. Úvěrující poskytuje úvěr bez zajištění. Směnka nebo šek je pro tento účel zákonem zakázán. Základní informace o nabízených produktech

 

Společnost nabízí a poskytuje následující druhy spotřebitelských úvěrů.

 

Spotřebitelský úvěr s pevně stanovenou dobou trvání

Doba čerpání tohoto spotřebitelského úvěru je časově omezena. Tento druh úvěru je poskytnut bez určení účelu a je jednorázově splatný následující den po uplynutí 30 denní lhůty od čerpání. 

 

Modelový případ splatnosti úvěru:

 

splácení úvěru čerpaného ve výši 4500,- Kč - RPSN [] %, denní úroková sazba 1 %, , doba splácení 31 dnů, měsíční splátka 5.895,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 5.895,- Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány. 
Pokud by Vám byly některé informace i přes poskytnuté vysvětlení nejasné, neváhejte se obrátit na náš klientský servis na emailové adrese info@rychlapujcka24.cz. Naši telefonní operátoři Vám rádi zodpoví Vaše dotazy a jsou Vám k dispozici od 08:00 hod. do 17:00 hod.
Pokračovat

Souhlas se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů

Identifikace společnosti (příjemce osobních údajů):

AN EURO Group s.r.o.

IČ: 24817333

Sídlem Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 177032
kontaktní údaje:

e-mail: info@rychlapujcka24.cz

tel.: +420 222 764 745

(dále jen společně jako ,,Společnost“)

Subjekt údajů:

Jméno a příjmení:

nar.:

trvale bytem:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Subjekt údajů“),

Subjekt údajů uděluje tímto Společnosti v souladu s příslušnými právními předpisy svůj výslovný souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Společnosti poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Společností poskytne, a to pro níže uvedené účely. 

Subjekt údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení o ochraně osobních údajů“), tímto zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle, souhlasí se zpracováním, uchováváním, profilováním a postupováním svých následujících osobních údajů: • identifikační a adresní údaje: oslovení, akademický titul, jméno, příjmení, datum narozeni, údaje o dokladech totožnosti, adresa trvalého, případně přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost, adresa odběrného místa, sídlo podnikáni, IČ; 
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, fax, e-mailová adresa, ID datové schránky;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies, autentizační certifikáty, identifikátory v sociálních sítích a komunikačních platformách (např. Skype), lokační údaje zařízeni užívaného zákazníkem atd.;
 • další osobní údaje spojené se smluvním vztahem: číslo bankovního účtu, číslo zákaznického účtu, spojovací číslo SIPO, informace o spotřebě na základě odečtu měřicích zařízení a typového diagramu dodávky, číslo měřicího zařízení, EIC/EAN odběrného místa, údaj o způsobu využití plynu, elektřiny atd.;
 • osobní údaje, které vznikají jako výsledek adresných analýz spotřebitelského chováni zákazníka, profilování, vyhodnocování kreditního rizika, záznamy o spotřebitelské historii a plněni platebních povinností u Společnosti, prediktivních modelů atd. a jsou dále zpracovávány;
 • další osobní údaje poskytnuté zákazníkem ve Smlouvě/Dodatku či v jiných dokumentech a při jednáních, a to včetně pozdějších aktualizaci;
 • biometrické údaje související s biometrickým elektronickým podpisem zákazníka za účelem zvýšeni ochrany práv zákazníka i Společnosti a Správce;
 • osobni údaje spojené s hlasovou analýzou či nahrávkou zákazníkova hlasu při komunikaci s obsluhou za účelem zvýšeni ochrany práv zákazníka i Společnosti; 
 • osobní údaje spojené s videonahrávkou podoby zákazníka a jeho osobnostních projevů při jednání za účelem zvýšení ochrany práv zákazníka i Společnosti a/nebo předcházení škodám;

a dále pak i ve vyplněných či doručených formulářích a dokumentech, na důkaz čehož připojuje svůj podpis. Subjekt údajů je oprávněn označit políčko shora u kategorie osobních údajů, k jejichž zpracování neuděluje souhlas. Subjekt údajů byl poučen o důsledcích neudělení souhlasu ke zpracování kategorií osobních údajů nezbytných k plnění předmětu smlouvy.

V případě, že nesouhlasíte s některým z níže uvedených ustanovení a) – k) označte je křížkem a to tak, že dané písmeno odstavce škrtnete. Škrtnutí písmene znamená, že uvedené činnosti v daném bodě nejsou Společnosti ani Správci povoleny, jsou zakázány.

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že tento souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže schválených bodů uděluje Společnosti i Správci na dobu 3 let, s výjimkou údajů, které je Společnost povinna uchovávat podle příslušných právních předpisů delší dobu. Po uplynutí této doby souhlas bez dalšího nezaniká. Správce má však povinnost ověřit správnost a aktuálnost údajů u subjektu údajů.

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že osobní údaje bude zpracovávat Společnost
Nebankovní-Registr.cz s.r.o., IČ: 019 11 945, adresa pro doručování: P. O. Box 50, 171 00 Praha 7 e-mail: DPO@Nebankovni-Registr.cz, kontaktní telefon: +420 601 301 771 anebo jiný subjekt, jehož předmětem činnosti je posuzování úvěruschopnosti klienta (dále jen „Správce“), a to tak, že bude osobní údaje zejména shromažďovat, strukturovat, ukládat, přizpůsobovat, pozměňovat, vyhledávat, nahlížet, používat, zpřístupňovat přenosem, šířit nebo jakkoliv jinak zpřístupňovat, seřazovat či zkombinovávat, omezovat, vymazávat či ničit, a to v listinné či elektronické podobě. 

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny
v informačních systémech Společnosti i Správce společně s veškerými údaji
a informacemi o jeho osobě. Společnost i Správce jsou oprávněni pověřit zpracováním osobních údajů třetí osobu jakožto dalšího zpracovatele, a to zejména společnosti zabezpečující odesílání e-mailů a uskutečňující telefonní hovory a softwarové společnosti, které se starají o údržbu databází a úložišť, popř. softwarů umožňující zpravování dat.

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí, že Společnost i Správce budou osobní údaje zpracovávat pro obchodní a marketingové účely, tj. pro účely 

 • zasílání obchodních nabídek na e-mail a telefon;
 • poskytování obchodních nabídek prostřednictvím telefonních hovorů;
 • nabízení výrobků či služeb (ať již vlastních či cizích);
 • zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a jiných aktivitách svých i třetích stran;
 • kontaktování za účelem průzkumu trhu a za účelem marketingových výzkumů, a to elektronickou či telefonickou formou.

Subjekt údajů bere na vědomí a souhlasí s tím, že Společnost i Správce je oprávněn poskytnout osobní údaje vyplývající z tohoto souhlasu třetím subjektům, zejména:

 • společnostem poskytujícím marketingové, obchodní či inkasní služby,
 • poskytovatelům finančních produktů,
 • telekomunikačním operátorům,
 • a dodavatelům energií.

Aktuální výčet těchto osob je dostupný v sídle Správce, popř. lze o něj zažádat prostřednictvím webového formuláře umístěného na www.Nebankovni-registr.cz.

Subjekt údajů souhlasí s tím, aby Správce tj. provozovatel registru klientských informací s názvem nebankovní-registr.cz (dále jen ,,Registr“)

 • vytvořil komplexní informační soubor osobních údajů spočívající ve sloučení osobních dat od všech certifikovaných společností sdružených v Registru, případně je doplnil o další veřejně dostupné osobní údaje a o údaje získané z dalších důvěryhodných zdrojů jako např. z insolvenčního rejstříku, Centrální evidence exekucí a dalších placených i neplacených zdrojů poskytujících validní a důvěryhodná osobní data a informace o subjektech údajů,
 • uskutečňoval dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob
  a výsledná zjištění používal pro ověření bonity, platební morálky, důvěryhodnosti
  a úvěruschopnosti, popřípadě na základě zjištěných informací ověřil správnost údajů poskytnutých Subjektem údajů,

Subjekt údajů souhlasí dále s tím, aby Správce Registru v rámci tohoto informačního souboru, viz bod e) souhlasu, prováděl 

 • statistická vyhodnocení bonity a důvěryhodnosti Subjektu údajů, a
 • zpřístupňoval osobní údaje všem certifikovaným společnostem sdružených v Registru tak, aby Subjekt údajů a jím poskytnutá či následně získaná data spojená se Subjektem údajů, byla vždy zpracovávána dle zákonem stanovených pravidel. Subjekt údajů souhlasí s tím, že Společnost i Správce mohou monitorovat jeho telefonické hovory s operátory z call centra z důvodu zkvalitnění svých služeb a z důvodu snadnějšího vyřešení případných sporů, a tudíž Subjekt údajů souhlasí s pořizováním zvukových záznamů ze všech telefonických hovorů, když tento zvukový záznam může Společnost či Správce použít i k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo správními orgány.

Subjekt údajů potvrzuje, že si je vědom toho, že

 • může nyní i následně označit ustanovení shora, se kterými nesouhlasí tj. zneplatnit je, popř. má možnost zaslat své znění, či celý souhlas odvolat a to buď v listinné podobě, elektronicky na internetových stránkách Společnosti či Správce, popř. ústně osobně nebo telefonicky. Důsledkem odvolání uděleného souhlasu bude ukončení zpracovávání, uchovávání a postupování osobních údajů a všechny osobní data budou vymazána bez zbytečného odkladu, s výjimkou údajů, jejichž uchování Společnosti ukládají příslušné právní předpisy nebo jsou nezbytné pro uplatnění práv Společnosti (např. uchování údajů žádosti o úvěr v případě, že byl úvěr zamítnut, údajů pro případné soudní řízení apod.). 
 • příp. uzavření smlouvy není podmíněno udělením tohoto souhlasu se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů, 
 • odmítnutí udělení souhlasu se zpracováním, uchováváním a postupováním osobních údajů Subjektu údajů nikterak nezhoršuje postavení Subjektu údajů, ani hodnocení bonity či úvěruschopnosti v Registru, ani jinak negativně neovlivňuje vůli třetích osob k příp. uzavření smlouvy, s výjimkou údajů, které jsou nezbytné pro ověření identity klienta a posouzení jeho úvěruschopnosti (např. identifikační údaje, včetně kopií dokladů totožnosti, údaje o osobním stavu a zaměstnavateli klienta, údaje o příjmech a výdajích klienta), přičemž Společnost si vyhrazuje právo v případě nesouhlasu klienta s poskytnutím těchto údajů žádost o úvěr zamítnout,
 • byl poučen o svých právech vyplývajících ze zákona o ochraně osobních údajů
  a z nařízení o ochraně osobních údajů,
 • pokud zjistí nebo se domnívá, že Společnost, Správce, nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem či Nařízením, je oprávněn požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost, Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý závadný stav, jestliže bude žádost shledána oprávněnou, Společnost, Správce či zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav, pokud Společnost, Správce nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Subjekt údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů;
 • má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o: (i) účelu zpracování osobních údajů, (ii) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, (iii) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Subjektu údajů (iv) příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • byl před podpisem tohoto souhlasu poučen o nárocích, které mu jsou dány z titulu zpracovávání jeho osobních údajů dle Zákona a Nařízení o ochraně osobních údajů.

DneSubjekt údajů

Tento souhlas byl udělen elektronicky prostřednictvím klientské sekce na 

https://www.rychlapujcka24.cz/

Pokračovat

Informace týkající se zprostředkovatele (zástupce)

 

Zástupce je oprávněn zprostředkovat poskytnutí spotřebitelského úvěru pouze pro poskytovatele. Zástupce nezastupuje žádného zprostředkovatele, přičemž poskytovatel má oprávnění k činnosti zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, avšak tato skutečnost není ve vztahu mezi poskytovatelem, zástupcem, klientem a zprostředkováním spotřebitelského úvěru zástupcem relevantní.

 

 1. Zástupce je poskytovatelem zmocněn k veškerým úkonům v souvislosti s nabídkou, zamítnutím, sjednáním a uzavřením spotřebitelského úvěru, včetně úkonů po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru (komunikace s klientem, prodloužení splatnosti úvěru, ujednání v případě nesplacení úvěru, řešení stížností). To nemá vliv na právo klienta obrátit se přímo na poskytovatele.

 

 1. Kontaktní údaje poskytovatele:
 1. Kontaktní údaje zástupce:

Obchodní firma: AN EURO Group s.r.o.

IČO: 24817333

Sídlo: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177032 

Adresa pro doručování: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Tel.: + 420 222 764 745

E-mail (určený pro doručování): info@rychlapujcka24.cz
Pro registrované klienty klientská zóna na webových stránkách www.rychlapujcka24.cz

Registr pro ověření oprávnění k činnosti zástupce: www stránky České národní banky https://apl.cnb.cz
Postup ověření registrace zástupce v registru:

Postup ověření registrace zástupce v registru:

na www stránkách České národní banky: https://apl.cnb.cz,
dotaz na podatelnu České národní banky: podatelna@cnb.cz,

dotaz na datovou schránku České národní banky-ID datové schránky: qr9ab9x,

písemně na adresu České národní banky.

 

 1. Zástupce neposkytuje radu podle § 85 odst. 1 ZSÚ. Zástupce je oprávněn zprostředkovávat spotřebitelský úvěr pouze jménem a na účet poskytovatele. Klient je tedy povinen sám zvážit vhodnost nabízeného úvěru vzhledem ke svým potřebám a schopnosti úvěr splácet. To nevylučuje činnost zástupce spočívající v provádění přípravných prací směřujících ke sjednání spotřebitelského úvěru jménem a na účet poskytovatele, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání spotřebitelského úvěru podle § 3 odst. 1 písm. b) bod 3. ZSÚ.

 

 1. Zástupce neuzavírá s klienty smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zástupce uzavírá s klienty pouze smlouvy o spotřebitelském úvěru jménem a na účet poskytovatele. 

 

 1. Klient neplatí zástupci odměnu za zprostředkování úvěru. Zástupce nesmí současně pobírat odměnu nebo pobídku od klienta i od poskytovatele nebo třetí osoby.

 

 1. Interní mechanizmus vyřizování stížností je popsán zde.

 

 1. V případě sporu s poskytovatelem nebo zástupcem může klient podat návrh na rozhodnutí sporu finančním arbitrem: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, 

e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www: https://www.finarbitr.cz, ID datové schránky: qr9ab9x. Finanční arbitr nemůže rozhodovat spor, o kterém se již vede řízení u soudu, nebo o němž již soud rozhodl.

 

 1. Orgánem dohledu nad činností poskytovatele a zástupce je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, e-mail: podatelna@cnb.cz, www: www.cnb.cz, ID datové schránky: 8tgaiej.VYSVĚTLENÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ 

podle ust. § 94 zák. č. 257/2016 Sb., 

zákona o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném zněníProstřednictvím tohoto dokumentu Vás informujeme o podstatných skutečnostech, které jsou nezbytné pro Vaše rozhodnutí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru se společností 

 

 

prostřednictvím vázaného zástupce:

 

Obchodní firma: AN EURO Group s.r.o.

IČO: 24817333

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177032 

Sídlem: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Zastoupená jednatelem: Antanas Radavičius
Adresa pro doručování: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Tel.: + 420 222 764 745

E-mail (určený pro doručování): info@rychlapujcka24.cz

Číslo účtu: 2700193279/2010

www.rychlapujcka24.cz

 (dále jen „Zástupce“)

 

Institut spotřebitelských úvěrů je upraven zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném znění (dále v textu i „ZSÚ“).  Zákon o spotřebitelském úvěru vstoupil v účinnost dne 1.12. 2016. Poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, mezi které patří i Úvěrující, ukládá ZSÚ povinnost informovat úvěrované v souvislosti s nabízením, sjednáváním a uzavíráním spotřebitelského úvěru. Tímto vysvětlením bychom Vás rádi seznámili s těmi nejdůležitějšími informacemi a poskytli jednoduché vysvětlení používaných pojmů a institutů, abyste se lépe zorientoval/a v předsmluvních informacích, které Vám Úvěrující musí poskytnout před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Úvěrující Vám poskytuje informace nezbytné pro posouzení, zda navržený spotřebitelský úvěr s jeho parametry odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci. Úvěrující poskytuje informace bezplatně prostřednictvím formuláře – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář s předsmluvními informacemi“). V tomto formuláři naleznete ve zjednodušené formě podstatné informace o podmínkách a parametrech spotřebitelského úvěru, za kterých Vám bude úvěr poskytnut a které jsou rozvedeny a konkretizovány v samotné smlouvě o spotřebitelském úvěru. Formulář s předsmluvními informacemi je Vám zaslán spolu s tímto vysvětlením na Vámi uvedený kontaktní email. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám doporučujeme nejprve se seznámit s Formulářem s předsmluvními informacemi a následně s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Struktura Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je stanovena ZSÚ. Formulář je členěn do následujících pěti částí.

 

 

 • ÚDAJE O ÚVĚRUJÍCÍM 

 

V této části naleznete údaje o subjektu, se kterým uzavíráte smlouvu o spotřebitelském úvěru včetně jeho kontaktních údajů.

 

 

 • POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

 

V části druhé naleznete informace, o jaký druh a výši spotřebitelského úvěru se jedná, podmínky čerpání úvěru, výši splátky/tek, dobu trvání spotřebitelského úvěru či zda je požadováno zajištění úvěru či nikoliv, popřípadě jaké.

 

 

 • NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 

V této části naleznete údaje, kolik Vás bude úvěr ve svém součtu stát, v případě že bude závazek z úvěru řádně a včas placen. Vedle zápůjční úrokové sazby zde naleznete i roční procentní sazbu nákladů, která Vám pomůže porovnávat různé nabídky konkurenčních společností a bankovních institucí. Dále jsou v této části shrnuty veškeré další platby, které je nezbytné v souvislosti s úvěrem vynaložit, a to včetně nákladů vzniklých v důsledku vašeho prodlení se splátkou úvěru. 

 

 

 • DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY

 

V části čtvrté Formuláře s předsmluvními informacemi můžete nalézt svá práva s předpoklady, za kterých je můžete realizovat. Naleznete zde informace zejména o tom, jak a do kdy můžete realizovat své právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či právo na předčasné splacení svého úvěru včetně práva být informován v případě, že Vaše žádost o poskytnutí úvěru byla zamítnuta v důsledku výsledku vyhledávání v databázích.

 

 

 • DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRH NA DÁLKU

 

 

V poslední části formuláře naleznete informace o státním orgánu dohledu nad úvěrovým trhem, na který se můžete obrátit se svým podnětem v případě, že se domníváte, že Úvěrující porušuje ve vztahu k Vám povinnosti stanové zákonem o spotřebitelském úvěru nebo smlouvou o spotřebitelském úvěru. Dále je zde obsažena informace o možném mimosoudním řešení sporů. V případě, že by mezi Vámi a Úvěrujícím vznikl spor, tento spor by k Vašemu návrhu řešil finanční arbitr namísto jinak příslušného soudu. Součástí těchto informací je i uvedení kontaktních informací na tyto orgány.

 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

V níže uvedené části jsou vysvětleny pojmy, které jsou užívány ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, tak abyste jim řádně rozuměl/a.

 

 

 • Celková výše spotřebitelského úvěru (jistina)

 

 

Jedná se o částku, kterou budete moci po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru čerpat, tedy celkovou sumu peněžních prostředků, kterou je Vám Úvěrující povinen dát k dispozici.

 

 

 • Celková částka, kterou budete muset zaplatit Úvěrujícímu 

 

 

Celková částka představuje součet všech částek, které jste povinni zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutý úvěr. Tyto částky v sobě zahrnují jistinu, úroky a další definované poplatky či náklady související s úvěrem. 

 

Celková částka, kterou budete muset zaplatit, představuje součet celkové výše spotřebitelského úvěru a Vašich celkových nákladů na spotřebitelský úvěr. Celková částka, kterou budete muset zaplatit, se vypočte tak, že sečtete celkovou výši spotřebitelského úvěru a výši celkových nákladů.

 

 

 • Celkové náklady spotřebitelského úvěru

 

 

Celkovými náklady spotřebitelského úvěru jsou veškeré náklady, které budete muset vynaložit (zaplatit) za poskytnutí úvěru.

 

Do této částky jsou započítány smluvní úroky, provize, poplatky i jakákoliv jiná obdobná peněžitá plnění.

 

 

 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

 

 

Znamená celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru.

 

RPSN Vám má pomoci porovnat nabídky spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů či jiných finančních produktů na bázi úvěru či půjček.

 

Do výpočtu roční procentní sazby nákladů se nezapočítávají ty náklady, které vzniknou v důsledku nesplnění některé z Vašich povinností dle smlouvy např. úroky z prodlení v případě nesplacení jistiny ve sjednané době (splatnosti).Reprezentativní příklad: 

 

splácení úvěru čerpaného ve výši 4500,- Kč - RPSN [] %, denní úroková sazba 1 %, doba splácení 31 dnů, jednorázová splátka k 31. dni od poskytnutí úvěru 5.895,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 5.895,- Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány.  

 • Náklady v případě opožděných plateb

 

 

V případě, že se ocitnete v prodlení s plněním Vašich povinností, např. nezaplatíte-li poplatek za sjednání úvěru spolu s jistinou ve smluvené době, vystavujete se riziku vzniku dalších nákladů a smluvních sankcí. Tyto další náklady mohou tvořit úroky z prodlení, které však v celkové výši nepřesáhnou zákonem stanovenou výši, dále pak smluvní pokutou či náklady vzniklé v souvislosti s prodlením např. náklady na vypracování a zaslání upomínky (výzvy k zaplacení).

 

Tyto náklady nejsou zahrnuty do RPSN.

 

Úvěrující Vás upozorňuje, že prodlení se splácením spotřebitelského úvěru je porušením smluvních povinností, s nimiž jsou spojeny právní následky v podobě možného soudního řízení o zaplacení pohledávky, navazujícího exekučního či insolvenčního řízení. Výše uvedené pak vede k navýšení celkové dlužné částky o náklady soudního, exekučního či insolvenčního řízení a právního zastoupení, které bude muset Úvěrující vynaložit na vedení právních kroků vůči Vaší osobě a které byste byli povinni uhradit.

 

V případě, že vznikne Úvěrujícímu v důsledku Vašeho prodlení s úhradou dlužné částky újma, budete povinen/a tuto újmu Úvěrujícímu nahradit.

 

Úvěrující je v případě Vašeho prodlení dále oprávněn zveřejnit či předávat údaje o Vašem prodlení do databází, ve kterých jsou zaznamenávány údaje o osobách, které si neplní své dluhy řádně a včas v tzv. registrech dlužníků.

 

Jedná se o následující databáze:

 

 1. Nebankovni–Registr.cz, s.r.o., IČ: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1
 2. Registr fyzických osob SOLUS a Pozitivní registr, spravované SOLUS zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00
 3. Nebankovní registr klientských informací vedený CNCB – Czech Non – Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00.

 

Záznamy o prodlení se splacením spotřebitelského úvěru v těchto databázích mohou v budoucnosti negativně ovlivnit Vaši možnost získat další úvěr.

 

 

 • Právo na odstoupení od smlouvy

 

 

V případě, že uzavřete s Úvěrujícím smlouvu o spotřebitelském úvěru, jste oprávněn/a odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření. Právo na odstoupení lze realizovat za podmínek uvedených ve Formuláři s předsmluvními informacemi, které jsou totožné s podmínkami pro odstoupení uvedenými ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. V případě realizace tohoto práva nejste povinen/a platit náklady vyjma účelně vynaložených nákladů, nákladů na poplatky správním orgánům, které společnost již vynaložila a smluvní úroky za dobu od poskytnutí úroku do splacení úvěru. 

 

Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li odstoupení předáno k poštovní přepravě v poslední den shora uvedené 14-ti denní lhůty, a to písemně v listinné podobě formou dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, tj. elektronicky formou e-mailu na e-mailovou adresu Úvěrujícího.

 

Pro odstoupení lze využít formuláře umístněného na internetových stránkách Úvěrujícího a rovněž je Vám zasílán spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru a dále je umístěn i ve vašem klientském účtu v klientské zóně. K využití Vašeho práva na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru nejste nezbytně povinen využít shora uvedeného formuláře, který je Vám předložen pouze z důvodu zjednodušení odstoupení. Vaše odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru bude účinné v případě využití jakékoli formy a obsahu odstoupení podle příslušných právních předpisů. 

 

Pokud odstoupíte od smlouvy, jste povinen/a nejpozději do 30-ti dnů od odeslání odstoupení Úvěrujícímu vrátit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru a úrok z nesplacené jistiny úvěru ve výši, na který by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán do dne, kdy byla jistina splacena včetně případných nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy např. poplatky za ověření podpisu ve smlouvách.

 

Právo na odstoupení nemáte, pokud jste již peněžité prostředky, která Vám byly poskytnuty, vrátil, a to včetně veškerých poplatků a smluvního úroku.

 

 

 • Právo na předčasné splacení úvěru

 

 

Máte právo kdykoliv předčasně splatit svůj úvěr, a to zcela nebo z části.

 

Předčasné splacení úvěru znamená splacení úvěru před sjednaným datem splatnosti.

 

Úvěrující je v tomto případě oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v důsledku předčasného splacení úvěru ve výši dle Sazebníku. 

 

Výše náhrady nákladů však nikdy nepřesáhne částku úroku, kterou byste byl povinen zaplatit, za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, kdyby k předčasnému splacení nedošlo.

 

 

 • Zajištění

 

 

Úvěrující nepožaduje k poskytnutí úvěru uzavření smlouvy o doplňkových službách např. pojištění, ručitelské prohlášení, zástavní právo k nemovitosti či movité věci. Úvěrující poskytuje úvěr bez zajištění. Směnka nebo šek je pro tento účel zákonem zakázán. Základní informace o nabízených produktech

 

Společnost nabízí a poskytuje následující druhy spotřebitelských úvěrů.

 

Spotřebitelský úvěr s pevně stanovenou dobou trvání

Doba čerpání tohoto spotřebitelského úvěru je časově omezena. Tento druh úvěru je poskytnut bez určení účelu a je jednorázově splatný následující den po uplynutí 30 denní lhůty od čerpání. 

 

Modelový případ splatnosti úvěru:

 

splácení úvěru čerpaného ve výši 4500,- Kč - RPSN [] %, denní úroková sazba 1 %, , doba splácení 31 dnů, měsíční splátka 5.895,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 5.895,- Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány. 
Pokud by Vám byly některé informace i přes poskytnuté vysvětlení nejasné, neváhejte se obrátit na náš klientský servis na emailové adrese info@rychlapujcka24.cz. Naši telefonní operátoři Vám rádi zodpoví Vaše dotazy a jsou Vám k dispozici od 08:00 hod. do 17:00 hod.
Dne


IP adresa klienta:

Potvrzeno prostřednictvím klientské sekce na www.rychlapujcka24.cz

Pokračovat

VYSVĚTLENÍ PŘEDSMLUVNÍCH INFORMACÍ 

podle ust. § 94 zák. č. 257/2016 Sb., 

zákona o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném zněníProstřednictvím tohoto dokumentu Vás informujeme o podstatných skutečnostech, které jsou nezbytné pro Vaše rozhodnutí o uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru se společností 

 

 

prostřednictvím vázaného zástupce:

 

Obchodní firma: AN EURO Group s.r.o.

IČO: 24817333

Právnická osoba zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn.: C 177032 

Sídlem: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Zastoupená jednatelem: Antanas Radavičius
Adresa pro doručování: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00

Tel.: + 420 222 764 745

E-mail (určený pro doručování): info@rychlapujcka24.cz

Číslo účtu: 2700193279/2010

www.rychlapujcka24.cz

 (dále jen „Zástupce“)

 

Institut spotřebitelských úvěrů je upraven zákonem č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném a účinném znění (dále v textu i „ZSÚ“).  Zákon o spotřebitelském úvěru vstoupil v účinnost dne 1.12. 2016. Poskytovatelům spotřebitelských úvěrů, mezi které patří i Úvěrující, ukládá ZSÚ povinnost informovat úvěrované v souvislosti s nabízením, sjednáváním a uzavíráním spotřebitelského úvěru. Tímto vysvětlením bychom Vás rádi seznámili s těmi nejdůležitějšími informacemi a poskytli jednoduché vysvětlení používaných pojmů a institutů, abyste se lépe zorientoval/a v předsmluvních informacích, které Vám Úvěrující musí poskytnout před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Úvěrující Vám poskytuje informace nezbytné pro posouzení, zda navržený spotřebitelský úvěr s jeho parametry odpovídá Vašim potřebám a finanční situaci. Úvěrující poskytuje informace bezplatně prostřednictvím formuláře – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru (dále jen „Formulář s předsmluvními informacemi“). V tomto formuláři naleznete ve zjednodušené formě podstatné informace o podmínkách a parametrech spotřebitelského úvěru, za kterých Vám bude úvěr poskytnut a které jsou rozvedeny a konkretizovány v samotné smlouvě o spotřebitelském úvěru. Formulář s předsmluvními informacemi je Vám zaslán spolu s tímto vysvětlením na Vámi uvedený kontaktní email. Před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru Vám doporučujeme nejprve se seznámit s Formulářem s předsmluvními informacemi a následně s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru.

 

Struktura Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je stanovena ZSÚ. Formulář je členěn do následujících pěti částí.

 

 

 • ÚDAJE O ÚVĚRUJÍCÍM 

 

V této části naleznete údaje o subjektu, se kterým uzavíráte smlouvu o spotřebitelském úvěru včetně jeho kontaktních údajů.

 

 

 • POPIS ZÁKLADNÍCH VLASTNOSTÍ A PARAMETRŮ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU 

 

V části druhé naleznete informace, o jaký druh a výši spotřebitelského úvěru se jedná, podmínky čerpání úvěru, výši splátky/tek, dobu trvání spotřebitelského úvěru či zda je požadováno zajištění úvěru či nikoliv, popřípadě jaké.

 

 

 • NÁKLADY SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

 

V této části naleznete údaje, kolik Vás bude úvěr ve svém součtu stát, v případě že bude závazek z úvěru řádně a včas placen. Vedle zápůjční úrokové sazby zde naleznete i roční procentní sazbu nákladů, která Vám pomůže porovnávat různé nabídky konkurenčních společností a bankovních institucí. Dále jsou v této části shrnuty veškeré další platby, které je nezbytné v souvislosti s úvěrem vynaložit, a to včetně nákladů vzniklých v důsledku vašeho prodlení se splátkou úvěru. 

 

 

 • DALŠÍ DŮLEŽITÉ PRÁVNÍ ASPEKTY

 

V části čtvrté Formuláře s předsmluvními informacemi můžete nalézt svá práva s předpoklady, za kterých je můžete realizovat. Naleznete zde informace zejména o tom, jak a do kdy můžete realizovat své právo na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru či právo na předčasné splacení svého úvěru včetně práva být informován v případě, že Vaše žádost o poskytnutí úvěru byla zamítnuta v důsledku výsledku vyhledávání v databázích.

 

 

 • DODATEČNÉ INFORMACE, KTERÉ MAJÍ BÝT POSKYTNUTY V PŘÍPADĚ UVÁDĚNÍ FINANČNÍCH SLUŽEB NA TRH NA DÁLKU

 

 

V poslední části formuláře naleznete informace o státním orgánu dohledu nad úvěrovým trhem, na který se můžete obrátit se svým podnětem v případě, že se domníváte, že Úvěrující porušuje ve vztahu k Vám povinnosti stanové zákonem o spotřebitelském úvěru nebo smlouvou o spotřebitelském úvěru. Dále je zde obsažena informace o možném mimosoudním řešení sporů. V případě, že by mezi Vámi a Úvěrujícím vznikl spor, tento spor by k Vašemu návrhu řešil finanční arbitr namísto jinak příslušného soudu. Součástí těchto informací je i uvedení kontaktních informací na tyto orgány.

 

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

V níže uvedené části jsou vysvětleny pojmy, které jsou užívány ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, tak abyste jim řádně rozuměl/a.

 

 

 • Celková výše spotřebitelského úvěru (jistina)

 

 

Jedná se o částku, kterou budete moci po uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru čerpat, tedy celkovou sumu peněžních prostředků, kterou je Vám Úvěrující povinen dát k dispozici.

 

 

 • Celková částka, kterou budete muset zaplatit Úvěrujícímu 

 

 

Celková částka představuje součet všech částek, které jste povinni zaplatit Úvěrujícímu za poskytnutý úvěr. Tyto částky v sobě zahrnují jistinu, úroky a další definované poplatky či náklady související s úvěrem. 

 

Celková částka, kterou budete muset zaplatit, představuje součet celkové výše spotřebitelského úvěru a Vašich celkových nákladů na spotřebitelský úvěr. Celková částka, kterou budete muset zaplatit, se vypočte tak, že sečtete celkovou výši spotřebitelského úvěru a výši celkových nákladů.

 

 

 • Celkové náklady spotřebitelského úvěru

 

 

Celkovými náklady spotřebitelského úvěru jsou veškeré náklady, které budete muset vynaložit (zaplatit) za poskytnutí úvěru.

 

Do této částky jsou započítány smluvní úroky, provize, poplatky i jakákoliv jiná obdobná peněžitá plnění.

 

 

 • Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

 

 

Znamená celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše spotřebitelského úvěru.

 

RPSN Vám má pomoci porovnat nabídky spotřebitelských úvěrů od různých poskytovatelů spotřebitelských úvěrů či jiných finančních produktů na bázi úvěru či půjček.

 

Do výpočtu roční procentní sazby nákladů se nezapočítávají ty náklady, které vzniknou v důsledku nesplnění některé z Vašich povinností dle smlouvy např. úroky z prodlení v případě nesplacení jistiny ve sjednané době (splatnosti).Reprezentativní příklad: 

 

splácení úvěru čerpaného ve výši 7000,- Kč - RPSN 1089,60 %, denní úroková sazba 1 %, doba splácení 30 dnů, jednorázová splátka k 30. dni od poskytnutí úvěru 8.580,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 8.580,- Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány.  

 • Náklady v případě opožděných plateb

 

 

V případě, že se ocitnete v prodlení s plněním Vašich povinností, např. nezaplatíte-li poplatek za sjednání úvěru spolu s jistinou ve smluvené době, vystavujete se riziku vzniku dalších nákladů a smluvních sankcí. Tyto další náklady mohou tvořit úroky z prodlení, které však v celkové výši nepřesáhnou zákonem stanovenou výši, dále pak smluvní pokutou či náklady vzniklé v souvislosti s prodlením např. náklady na vypracování a zaslání upomínky (výzvy k zaplacení).

 

Tyto náklady nejsou zahrnuty do RPSN.

 

Úvěrující Vás upozorňuje, že prodlení se splácením spotřebitelského úvěru je porušením smluvních povinností, s nimiž jsou spojeny právní následky v podobě možného soudního řízení o zaplacení pohledávky, navazujícího exekučního či insolvenčního řízení. Výše uvedené pak vede k navýšení celkové dlužné částky o náklady soudního, exekučního či insolvenčního řízení a právního zastoupení, které bude muset Úvěrující vynaložit na vedení právních kroků vůči Vaší osobě a které byste byli povinni uhradit.

 

V případě, že vznikne Úvěrujícímu v důsledku Vašeho prodlení s úhradou dlužné částky újma, budete povinen/a tuto újmu Úvěrujícímu nahradit.

 

Úvěrující je v případě Vašeho prodlení dále oprávněn zveřejnit či předávat údaje o Vašem prodlení do databází, ve kterých jsou zaznamenávány údaje o osobách, které si neplní své dluhy řádně a včas v tzv. registrech dlužníků.

 

Jedná se o následující databáze:

 

 1. Nebankovni–Registr.cz, s.r.o., IČ: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1
 2. Registr fyzických osob SOLUS a Pozitivní registr, spravované SOLUS zájmovým sdružením právnických osob, se sídlem Antala Staška 510/38, Praha 4 – Krč, PSČ: 140 00
 3. Nebankovní registr klientských informací vedený CNCB – Czech Non – Banking Credit Bureau, z.s.p.o., se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4 – Nusle, PSČ: 140 00.

 

Záznamy o prodlení se splacením spotřebitelského úvěru v těchto databázích mohou v budoucnosti negativně ovlivnit Vaši možnost získat další úvěr.

 

 

 • Právo na odstoupení od smlouvy

 

 

V případě, že uzavřete s Úvěrujícím smlouvu o spotřebitelském úvěru, jste oprávněn/a odstoupit od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů ode dne jejího uzavření. Právo na odstoupení lze realizovat za podmínek uvedených ve Formuláři s předsmluvními informacemi, které jsou totožné s podmínkami pro odstoupení uvedenými ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. V případě realizace tohoto práva nejste povinen/a platit náklady vyjma účelně vynaložených nákladů, nákladů na poplatky správním orgánům, které společnost již vynaložila a smluvní úroky za dobu od poskytnutí úroku do splacení úvěru. 

 

Lhůta pro odstoupení je zachována, je-li odstoupení předáno k poštovní přepravě v poslední den shora uvedené 14-ti denní lhůty, a to písemně v listinné podobě formou dopisu prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat, tj. elektronicky formou e-mailu na e-mailovou adresu Úvěrujícího.

 

Pro odstoupení lze využít formuláře umístněného na internetových stránkách Úvěrujícího a rovněž je Vám zasílán spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru a dále je umístěn i ve vašem klientském účtu v klientské zóně. K využití Vašeho práva na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru nejste nezbytně povinen využít shora uvedeného formuláře, který je Vám předložen pouze z důvodu zjednodušení odstoupení. Vaše odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru bude účinné v případě využití jakékoli formy a obsahu odstoupení podle příslušných právních předpisů. 

 

Pokud odstoupíte od smlouvy, jste povinen/a nejpozději do 30-ti dnů od odeslání odstoupení Úvěrujícímu vrátit jistinu poskytnutého spotřebitelského úvěru a úrok z nesplacené jistiny úvěru ve výši, na který by Úvěrujícímu vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán do dne, kdy byla jistina splacena včetně případných nevratných poplatků zaplacených společností orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy např. poplatky za ověření podpisu ve smlouvách.

 

Právo na odstoupení nemáte, pokud jste již peněžité prostředky, která Vám byly poskytnuty, vrátil, a to včetně veškerých poplatků a smluvního úroku.

 

 

 • Právo na předčasné splacení úvěru

 

 

Máte právo kdykoliv předčasně splatit svůj úvěr, a to zcela nebo z části.

 

Předčasné splacení úvěru znamená splacení úvěru před sjednaným datem splatnosti.

 

Úvěrující je v tomto případě oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, které jí vznikly v důsledku předčasného splacení úvěru ve výši dle Sazebníku. 

 

Výše náhrady nákladů však nikdy nepřesáhne částku úroku, kterou byste byl povinen zaplatit, za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru, kdyby k předčasnému splacení nedošlo.

 

 

 • Zajištění

 

 

Úvěrující nepožaduje k poskytnutí úvěru uzavření smlouvy o doplňkových službách např. pojištění, ručitelské prohlášení, zástavní právo k nemovitosti či movité věci. Úvěrující poskytuje úvěr bez zajištění. Směnka nebo šek je pro tento účel zákonem zakázán. Základní informace o nabízených produktech

 

Společnost nabízí a poskytuje následující druhy spotřebitelských úvěrů.

 

Spotřebitelský úvěr s pevně stanovenou dobou trvání

Doba čerpání tohoto spotřebitelského úvěru je časově omezena. Tento druh úvěru je poskytnut bez určení účelu a je jednorázově splatný následující den po uplynutí 30 denní lhůty od čerpání. 

 

Modelový případ splatnosti úvěru:

 

splácení úvěru čerpaného ve výši 7000,- Kč – RPSN 1089,60 %, denní úroková sazba 1 %, doba splácení 30 dnů, měsíční splátka 8.580,- Kč, celková částka splatná spotřebitelem 8.580,- Kč, žádné další poplatky nejsou účtovány. Pokud by Vám byly některé informace i přes poskytnuté vysvětlení nejasné, neváhejte se obrátit na náš klientský servis na emailové adrese info@rychlapujcka24.cz. Naši telefonní operátoři Vám rádi zodpoví Vaše dotazy a jsou Vám k dispozici od 08:00 hod. do 17:00 hod.

Formulář pro standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru
podle zák. č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“)

 

 1. Údaje o věřiteli (dále také „Úvěrující“) spotřebitelského úvěru (dále také „Úvěr“)

 


Zprostředkovatel: 

firma: AN EURO Group s.r.o.

sídlem: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00 

adresa pro doručování: Praha 5 – Košíře, Plzeňská 1270/97, PSČ: 150 00 

IČO: 24817333

zapsaná v obchodním rejstříku: C 177032

vedeném u Městského soudu v Praze sp. zn.: 

Tel: + 420 222 764 745

E-mail: info@rychlapujcka24.cz

Adresa internetových stránek: www.rychlapujcka24.cz

Bankovní účet č.: 2700193279/2010 

Poskytovatel spotřebitelského úvěru podle § 3 odst. 1 písm. d) ZSÚ 

(dále jen „Úvěrující“)

 

 1. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

 


Druh spotřebitelského úvěru


Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, bezúčelový, úročený, bez zajištění, sjednaný na dobu určitou


Celková výše spotřebitelského úvěru

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.


Celková výše spotřebitelského úvěru činí ,-Kč (dále jen „Celková výše“)


Podmínky čerpání

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.


Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 pracovních dnů od uzavření úvěrové smlouvy ze strany Úvěrovaného. K uzavření smlouvy dochází okamžikem, kdy současně 


 1. Úvěrovaný je řádně zaregistrován v klientské zóně Zprostředkovatele, zejména pokud je ověřena jeho totožnost,
 2. Úvěrovaný Úvěrujícímu zašle 1,-Kč z účtu, ze   kterého bude zřejmé, že je tato částka posílána z účtu vedeného na jméno Úvěrovaného a v popisu platby uvede číslo úvěrové smlouvy. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné smlouvě,
 3. Úvěrovaný označí v checkboxu textaci úvěrové smlouvy na web. stránkách (klientské zóně) Zprostředkovatele na důkaz uzavření této smlouvy. Doba trvání spotřebitelského úvěru


Doba splatnosti dnů od data poskytnutí úvěru. 


Doba trvání spotřebitelského úvěru je na dobu do splatnosti úvěru za podmínky, že veškeré závazky ze smlouvy budou ze strany Úvěrovaného splněny. V případě, že závazky splněny nebudou, prodlužuje se automaticky doba trvání úvěrové smlouvy do úplného splnění. 


Splátky a případně způsob rozdělení splátek


Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do dnů ode dne odeslání Úvěru na účet Úvěrovaného.

Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem, který je sjednán ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.


Celková částka, kterou je třeba zaplatit 

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem.


Úvěr sestává z poskytnuté jistiny a úroku. Celková částka, kterou je třeba zaplatit, činí ,-Kč.

   

Požadované zajištění

Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.


Bez zajištění.


Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny.


Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to nejprve k úhradě nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky, poté na smluvní pokuty a následně na příslušenství pohledávky (úrok). 

 

 

 1. Náklady spotřebitelského úvěru

 


Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují


Úroková sazba Úvěru činí % denně.


Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.


Roční procentní sazba nákladů činí % (RPSN). 


Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

— pojištění úvěru nebo 

— smlouvu o jiné doplňkové službě? 

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.


Nevyžaduje se.Související náklady

Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu veškeré účelně vynaložené náklady a výdaje, které jsou konkrétně specifikovány v Sazebníku. Sazebník tvoří přílohu číslo 1 smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále v textu jen "Sazebník").  


Účelně vynaloženými náklady a výdaji jsou ověřovací poplatek 1,- Kč posílaný Úvěrovaným prostřednictvím bankovního ústavu za účelem verifikace dispozičního oprávnění Úvěrovaného k bankovnímu účtu.   


Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání

Nevyžaduje se.


Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např.: kreditní karty)


Nepoužívá se zvláštního platebního prostředku.


Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy o úvěru


 Žádné.


Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit


Podmínky nelze měnit. 


Povinnost zaplatit náklady na služby notáře


Tato povinnost není stanovena.Náklady v případě opožděných plateb


Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:


a)

na smluvní úrok, který přirůstá k jistině i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z úvěru a ke vzniku nároku na úrok z prodlení v zákonné výši, a


b)

na úrok z prodlení v zákonné výši, a


c)

na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z úvěru; účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, a


d)

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z celkové dlužné částky až do zaplacení, kdy uplatněná smluvní pokuta však nesmí přesáhnout shora uvedený limit 0,1 % z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení. Omezení podle věty první pod písm. c) se neuplatní na souhrn smluvních pokut splatných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení Úvěrovaného splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Úvěrovaný v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatní ve vztahu prodlení s každou jednotlivou splátkou úvěru činí nejvýše 500 Kč. Souhrn výše všech uplatněných pokut, které náleží Úvěrujícímu, nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a výše spotřebitelského úvěru.

 

   

 

 1. Další důležité právní aspekty

 


Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr


Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.


Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy na formuláři pro odstoupení, který byl zaslán Úvěrujícím Úvěrovanému spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo jiným způsobem podle příslušných právních předpisů. 


Předčasné splacení


Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.


Úvěrovaný je oprávněn splatit předčasně Úvěr kdykoliv, zcela či zčásti bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvního úroku za dobu od čerpání Úvěru do řádného splacení. 


Úvěrující má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.


Úvěrovaný je oprávněn splatit předčasně Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvního úroku za dobu od čerpání Úvěru do řádného splacení. 


Vyhledávání v databázi


Věřitel (Úvěrující) Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.


Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem smlouvy souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který je účinný po dobu uvedenou v souhlasu.

Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o. , IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, a dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného.

Úvěrovaný souhlasí s tím, že Úvěrující může využít k prověření skutečností týkající se osoby Úvěrovaného externí dodavatele scoringových dat, která mohou vést k zamítnutí žádosti o úvěr. V případě, že důvodem zamítnutí žádosti o úvěr je negativní výsledek vyhledávání v databázi, bude Úvěrovaný o tomto závěru  Úvěrujícím neprodleně informován. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo bezpečností. Úvěrovaný v případě zamítnutí Žádosti o úvěr nenese žádné náklady spojené s lustrací v databázích a registrech. 


Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr


Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření Smlouvy s Vámi.


Úvěrující bezplatně zašle Úvěrovanému na jím uvedený kontaktní email spolu s tímto Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru:


návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru včetně Sazebníku, Vysvětlení předsmluvních informací a Formulář pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru.


Úvěrovaný má přístup k veškerým výše uvedeným dokumentům na www.rychlapujcka24.cz. Veškeré výše uvedené dokumenty má Úvěrovaný umístěny ve svém klientském účtu v klientské zóně.  


Úvěrovaný má nárok na bezplatné vystavení kopie návrhu Smlouvy o spotřebitelském úvěru kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy.

 


Uvedené však nezakládá povinnost Úvěrujícího uzavřít s Žadatelem (Úvěrovaným) Smlouvu o spotřebitelském úvěru, pokud na základě posouzení provedeného s odbornou péčí dojde Úvěrující ke zjištění, že Žadatel (Úvěrovaný) by nebyl schopen splácet Úvěr. 1. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

 

a) o Úvěrujícím

   

Orgán dohledu 

Státní orgán, který vykonává dohled nad dodržováním povinností Úvěrujícího je:


    1. Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, 

    1. Úvěrovaný je oprávněn se kdykoli obrátit na Finančního arbitra České republiky, který je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, internetová adresa http://www.finarbitr.cz/cs/). Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr


Výkon práva na odstoupení od této Smlouvy 


Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy na formuláři pro odstoupení, který mu zaslal Úvěrující spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru nebo jiným způsobem dle příslušných právních předpisů. 


V případě, že Úvěrovanému nebyly poskytnuty informace dle ust. § 106 až § 108 a § 109 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy Úvěrující poskytne Úvěrovanému chybějící informace dle ust. § 106 ZSÚ. Úvěrovaný nemá nárok odstoupit od Smlouvy, pokud již v mezidobí veškeré poskytnuté prostředky splatil včetně veškerých poplatků a úroků dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.


Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.


Právní řád České republiky


Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu


Rozhodčí doložka ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru není sjednána.


Užívání jazyků 


Komunikace stran probíhá výhradně v českém jazyce.


c) o prostředcích nápravy


Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu:


Reklamovat služby dle smlouvy o úvěru lze prostřednictvím klientské zóny, e-mailovou zprávou nebo telefonicky u pracovníků Zprostředkovatele.  


Úvěrující upozorňuje Úvěrovaného, že prodlení Úvěrovaného se splácením spotřebitelského úvěru je porušením smlouvy o spotřebitelském úvěru. S prodlením jsou spojeny právní následky v podobě možného soudního řízení o zaplacení dlužné pohledávky, následně náklady následně navazujícího exekučního či insolvenčního řízení. Výše uvedeným se může navýšit (za předpokladu, že tak soud rozhodne) celková dlužná částka o náklady soudního, exekučního či insolvenčního řízení a právního zastoupení, které bude muset Úvěrující vynaložit na vedení právních kroků vůči Úvěrovanému.


V případě, že vznikne Úvěrujícímu v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky újma, je Úvěrovaný povinen tuto újmu Úvěrujícímu nahradit.


Případný spor mezi Úvěrujícím a Úvěrovaným je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb. (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1). Úvěrovaný potvrzuje, že od Úvěrujícího obdržel Standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný prohlašuje, že ze strany Úvěrujícího mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve Standardních informacích o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný prohlašuje, že byl řádně poučen o právních následcích prodlení s plněním závazkových povinností plynoucí jak ze zákona ZSÚ či jiných právních norem dopadajících na daný vztah ze spotřebitelského úvěru. 

 

Úvěrovaný prohlašuje, že byl seznámen se základními informacemi o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na Úvěrovaného. Úvěrovaný prohlašuje, že k poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a rozumí obsahu poskytnutých informací.

 

Úvěrovaný

potvrzeno prostřednictvím klientské zóny na www.rychlapujcka24.cz
IP adresa Úvěrovaného:
Pokračovat

Jak na to

Získat podnikatelský úvěr od naší společnosti je opravdu velmi jednoduché. Postačí Vám k tomu několik minut času, přístup k internetu, mobilní telefon a vlastní účet vedený u kterékoliv banky v České republice.

Zažádat ihned

Nejdůležitějším krokem k získání podnikatelského úvěru, je registrace na našich webových stránkách. Tu je třeba provést pouze před první žádostí o úvěr. Po úspěšné registraci se stanete naším klientem a při následujících žádostech o úvěr již najdete údaje předvyplněné a postačí překontrolovat, zda se nic nezměnilo.

Veškeré informace ohledně registrace, ohledně žádosti o úvěr, ohledně dokumentů potřebných k získání úvěru, můžete najít na našich stránkách. Pokud Vám bude něco nejasné, případně budete mít jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat naše zkušené operátory. Rádi Vám zodpoví jakýkoliv dotaz, případně Vám pomohou opravdu "krok za krokem".

KONTAKTUJTE NÁS
Vaše jméno a příjmení
Email
Telefonní číslo
Zpráva
Odeslat
DĚKUJI! Vaše zpráva byla
úspěšně odeslána

Půjčka pro OSVČ ve třech krocích

01 ONLINE ŽÁDOST
02 SCHVÁLENÍ
03 PENÍZE IHNED
Žádost o půjčku byla úspěšně odeslána! Další krok – na Váš email dostanete odkaz na zněni Smlouvy o úvěru, kterou je třeba potvrdit SMS kódem. S pozdravem RP24 Děkujeme Vám, že využíváte našich služeb a přejeme Vám hodně úspěchů. S pozdravem, rychlapujcka24.cz
Slevový kód:
OK
Neplatný slevový kód
PŮJČÍM SI Poprvé můžete zažádat o půjčku 10000 Kc
VRÁTÍM BĚHEM
d.
* žádat o půjčku lze 24 hodin denně. Žádosti zaslané mimo pracovní dobu budou přednostně vyřízeny následující pracovní den.
Zpracování žádosti o úvěr je zpoplatněno částkou 300 Kč
Registrace
Moje prihlasovaci udaje
Overeni cisla uctu
Pro úspěšné dokončení Vaši žádosti o úvěr je třeba ověřit majitele účtu. Ověření lze provést dvěma způsoby. Nejjednodušší způsob je využiti služby Kontomatik, která umožňuje nahlížet do některých informaci o Vašem účtu. Jednoduše si přihlaste do Vašeho účtu a to je všechno. Tímto způsobem získáme informaci o majiteli účtu a rovněž přehled o Vašich příjmech a výdajích.
Využijte službu Kontomatik. Přihlaste se zde do Vašeho účtu a to je vše. Po přihlášení získáme informace o Vašem účtu a přehled o Vašich příjmech a výdajích.
Zašlete 1 Kč z Vašeho účtu na libovolný z našich účtů, jako variabilního symbolu při platbě užijte Vaše rodné číslo. Dále pošlete výpis z účtu za poslední dva měsíce na info@rychlapujcka24.cz
PŮJČÍM SI
VRÁTÍM BĚHEM d.
Cena půjčky
00.00
Vrátit do
Půjčka
00.00
RPSN
00.00%
Roční procentní sazba
00.00%
Prodloužení termínu
o 10 dnů
CZK
o 20 dnů
CZK
o 30 dnů
CZK
zažádat dnes
Změnit
Pokračovat Změnit
Pracuji v IT na volné noze. Má to spoustu výhod, ale s penězi je to někdy boj. Na Rychlapujcka24.cz jsem narazil náhodou na internetu. Už několik let využívám jejich služeb, když potřebuji do 20 000 Kč na kratší dobu.
Honza, Praha
Hledal jsem půjčku pro podnikatele s fér podmínkami. Jsem obchodní zástupce na IČO a v bance mi dělali problémy. Po registraci na Rychlapujcka24.cz už není menší půjčka žádný problém.
Pavel, Plzeň
Založila jsem si menší přepravní firmu. Práce je dost, ale počáteční úvěr splácím jen velmi pomalu, proto mi banka teď další peníze nepůjčí. Když potřebuji rychle něco zaplatit a není zrovna odkud brát, beru půjčku od Rychlapujcka24.cz. Jsou bez problémů a peníze mám do hodiny na účtu.
Marta, Hradec Králové
Hned po škole jsem si otevřela vlastní malou dílnu. Práce s kovem mě baví a většinu svých výrobků prodávám na trzích. Začínám a učím se, takže mi občas peníze úplně nevyjdou. Naštěstí i mladým podnikatelům někdo půjčí, díky Rychlapujcka24.cz.
Hanka, Kladno
Pomoc Živý chat